ACTIEVOORWAARDEN

Sapph heeft regelmatig leuke acties. Wil jij hiervan graag als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zo brengen wij jou altijd als eerst op de hoogte van het laatste nieuws en leuke aanbiedingen.

Hieronder staan de actievoorwaarden beschreven die van toepassing zijn op onze acties. Sapph behoudt ten allen tijden het recht om acties zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te wijzingen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. Zet- en drukfouten zijn bij alle actievoorwaarden voorbehouden.

 

Black friday

- Korting tot 50% op geselecteerde artikelen

- Actie is geldig t/m 26-11-2018

- Korting is niet achteraf verrekenbaar

- Sapph behoudt het recht om de actie tussentijd te wijzingen en/of aan te passen

 

Actievoorwaarden Winactie ’Christmas shoppen in Londen met Sapph
 
Algemeen
• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Christmas shoppen in Londen met Sapph” (de “Actie”) van Sapph Distribution B.V., statutair gevestigd aan de (3992 DG) Hoofdveste 10 te Houten (“SAPPH”). De actievoorwaarden zijn te raadplegen op www.sapph.com/nl/actievoorwaarden
• De actie heeft tot doel het promoten van de FW18 collectie van SAPPH.
• SAPPH behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigingen, zonder dat SAPPH daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door SAPPH bekend worden gemaakt op haar website. Tijdens de looptijd van de Actie zullen de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers kunnen worden gewijzigd.
• SAPPH behoudt zich het recht voor om inzendingen die niet volledig aan de actievoorwaarden voldoen en/of haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 
Deelname
• Deze Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
• Medewerkers van SAPPH en andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze Actie betrokken zijn, kunnen wel deelnemen maar maken geen kans op de prijzen.
• Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
• Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich ermee akkoord dat ze worden ingeschreven voor de nieuwsbrief van SAPPH. Deze zullen worden ontvangen op het ingevoerde e-mailadres. Je kunt je te allen tijde uitschrijven via een hyperlink onderaan elke nieuwsbrief.
• Deelname aan deze Actie geschiedt online en geheel kosteloos.
 
Actieopzet en prijzen
• De Actie loopt van 1 november tm 26 november 2018  (de ‘Actieperiode’).
• Deelname aan de Actie vindt als volgt plaats. Deelnemers kunnen zich gedurende de Actieperiode eenmalig inschrijven op: www.sapph.com/nl/christmas
• Sapph behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren wanneer de deelname in strijd is met toepasselijke wet-en regelgeving of de deelnemer zich op een andere wijze niet aan de actievoorwaarden houdt.
• De Actie zal in totaal 1 prijswinnaar voortbrengen.
• De prijswinnaar wint een prijs ter waarde van EUR 1.000,- incl. BTW.
• Op dinsdag 27 november er een onpartijdige loting plaatsvinden. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 30 november 2018 zal de prijswinnaar via social media bekend worden gemaakt en hij/zij krijgt tevens een persoonlijk bericht via e-mail. De prijswinnaar zal worden verzocht zijn of haar volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen. De prijswinnaar moet binnen 1 kalenderweek (7 dagen) reageren op  voornoemde email anders vervalt de prijs en kan hier geen aanspraak meer op worden gemaakt.  Overige deelnemers ontvangen geen bericht. De prijswinnaar wint: een trip voor twee personen naar Londen in de periode van 1 december tm 24 december. Deze prijs bestaat uit: Treinreis voor 2 personen naar Londen; en
- 2 overnachtingen in een tweepersoonskamer in een hotel in Londen inclusief ontbijt en dinercheque
NIET inbegrepen in de prijs zijn, onder meer, maar niet beperkt tot:
- Overige kosten (zoals transfers, etc.);
- Reisverzekering (de prijswinnaar dient hier zelf zorg voor te dragen);
- Eventuele medische voorzorgmaatregelen;
- Zakgeld.
De reis zal plaatsvinden op eigen risico van de prijswinnaar in de periode van 1 december tm 24 december en is op basis van beschikbaarheid van de reis. Het plannen van de exacte reis(datum) gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de prijswinnaar.
• Waar relevant zal door SAPPH kansspelbelasting worden voldaan te aanzien van de uitgekeerde prijs.
• De prijs wordt uitsluitend toegekend aan de prijswinnaar, is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. SAPPH heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de uiteindelijke prijswinnaar van de Actie.
Aansprakelijkheid
• Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de gegevens.
• SAPPH kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de onvolledigheid daarvan, op welke wijze dan ook.
• SAPPH is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze Actie of de door SAPPH verstrekte prijs. SAPPH geeft geen enkele garantie op de verstrekte prijs. Wijzigingen, type-of zetfouten zijn voorbehouden.
• SAPPH is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
Publicatie
• Met het meedoen aan deze Actie geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming zijn of haar naam als winnaar bekend te maken op de website en de eigen (social) mediakanalen van SAPPH zoals, maar niet beperkt tot, de nieuwsbrief, Instagram en Facebook. De winnaar van de prijs geeft SAPPH toestemming zijn of haar naam te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. En zal alle overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie verlenen voor zover dit in redelijkheid van hem of haar verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van SAPPH heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
Slotbepalingen
• Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
• De Actie voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen.
• Voor extra informatie, vragen en/of eventuele klachten met betrekking tot de Actie kan de deelnemer een email sturen aan marketing@sapph.com. Binnen 3 weken na ontvangst van de vraag of klacht zal de deelnemer per email een inhoudelijke reactie ontvangen op de vraag of klacht.
Privacy
• Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. SAPPH kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen of zich voor doen voor een ander komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
• Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en de rechten van de consument op bescherming van de gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen conform de wettelijke vereisten. De gegevens die nodig zijn om de Actie uit te voeren worden opgeslagen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft SAPPH toestemming zijn of haar persoonsgegevens de gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De deelnemer kan een verzoek om zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen uit het gegevensbestand door een mail te richten aan de afdeling marketing, email: marketing@sapph.com  o.v.v. ‘win een reis naar Ibiza actie’. De betreffende persoonsgegevens worden dan zo snel mogelijk verwijderd uit het gegevensbestand. Met het verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens beëindigt deelnemer tevens de deelname aan de Actie.